Tavarantarkastajayhdistys HTT ry:n voimassaolevat säännöt

Voimassaolon alku: 01.08.2023 12:40:44

Lataa PDF:nä tästä

 

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Tavarantarkastajayhdistys HTT ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen virallinen kieli on Suomi.

 

2 § Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on

  1. kehittää elinkeinoelämän toimintoja tavarantarkastajien ammattialueella,
  2. edistää HTT-tarkastajakunnan tarjoamien palvelujen yleistä tunnettavuutta ja arvostusta,
  3. edistää Keskuskauppakamarin hyväksymien tavarantarkastajien yhteistyötä,
  4. edistää hyvien tarkastusperiaatteiden noudattamista ja hyvän tarkastustavan mukaista tarkastuskäytäntöä sekä hyvää tarkastustapaa,
  5. edistää yhdistyksen jäsenten ammattitaidon ja ammattitietojen ylläpitoa ja kehittämistä,
  6. avustaa jäseniä tavarantarkastukseen liittyvissä kysymyksissä,
  7. turvata jäsenet Keskuskauppakamarin edellyttämällä vastuuvakuutuksella tavarantarkastukseen liittyvissä tehtävissä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa kansainvälistä kehitystä, järjestää kokouksia, harjoittaa tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa, antaa lausuntoja sekä tekee esityksiä tarkastustoiminnan kehittämiseksi. Yhdistys voi kuulua tarkoitustaan edistäviin yhteisöihin. Yhdistys voi myös omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

 

3 § Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja (HTT).

Lisäksi yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä nykyinen jäsen, joka lopettaa toimintansa auktorisoituna tavarantarkastajana. Näitä jäseniä kutsutaan näissä säännöissä seniorijäseniksi.

Lisäksi yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen Suomen kansalainen. Näitä jäseniä kutsutaan näissä säännöissä kannatusjäseniksi.

Yhdistys voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusperiä.

Hallitus hyväksyy ja erottaa yhdistyksen jäsenet, lukuun ottamatta kunniajäseniä, joiden osalta päätöksen tekee vuosikokous.

Jäseneksi hyväksymisen edellytyksenä on maksettu liittymismaksu.

Jäseniltä voidaan periä maksuja yhdistyksen tarjoamien palveluiden käyttämisestä.

Yhdistyksen jäsenistä on pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi sähköposti, kotipaikka ja yhteystiedot. Yhteystietojensa ajantasaisuudesta on kunkin jäsenen itse huolehdittava.

 

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenyys yhdistyksessä lakkaa, jos jäsen eroaa tai erotetaan yhdistyksestä.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla tästä yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle sähköpostilla tai kirjallisesti. Jäsen on velvollinen suorittamaan eroamisvuoden jäsenmaksun.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt 2 kk aikaisemmin erääntyneen jäsenmaksun osittainkin maksamatta.

Jos yhdistyksen jäsen laiminlyö näiden sääntöjen noudattamisen, voi yhdistyksen hallitus antaa hänelle varoituksen tai jos asianhaarat ovat lieventävät, huomautuksen. Raskauttavissa tapauksissa voi hallitus erottaa jäsenen. Ennen erottamispäätöstä jäsenelle on varattava 14 vrk aikaa tulla kuulluksi.

Erottamispäätös lähetettävä sähköpostilla erotetulle jäsenelle viiden päivän kuluessa päätöksestä lukien. Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy. Erottamispäätös astuu voimaan heti.

 

5 § Jäsenten velvollisuudet
Jäsenten velvollisuutena on noudattaa yhdistyksen sääntöjä, Keskuskauppakamarin tavarantarkastuksesta antamia sääntöjä ja ohjeita, hyvää tavarantarkastustapaa ja soveltaa käytännön työssään yhdistyksen hyväksymiä suosituksia ja lausuntoja ja edistää näiden sekä hyvän tarkastustavan noudattamista.

Jäsenten velvollisuutena on maksaa vuosikokouksen päättämä jäsenmaksu määräajassa.

 

6 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen kutsusta viimeistään huhtikuussa. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä ilmoittamaansa asiaa varten sitä sähköpostilla tai kirjallisesti hallitukselta pyytää. Viime mainitussa tapauksessa on yhdistyksen kokous kutsuttava koolle viimeistään kahden kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Jäsenen, joka haluaa esittämänsä asian kokouksen asialistalle, on ilmoitettava siitä yhdistyksen sähköpostiin tai kirjallisesti yhdistyksen hallituksen jäsenelle 30 vrk ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua reaaliaikaisesti myös tietoliikenteen tai muun teknisen apuvälineen avulla, mikäli yhdistyksen hallitus on kyseisen kokouksen osalta niin päättänyt.

Kutsut ja esityslistat yhdistyksen kokouksiin voidaan julkaista yhdistyksen internet-sivuilla tai lähettää jäsenille sähköpostilla vähintään 14 vrk etukäteen.

Varsinaisilla jäsenillä on kokouksissa kullakin yksi ääni. Seniorijäsenillä, kannatusjäsenillä ja kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta kokouksessa. Äänioikeuttaan ei kuitenkaan saa käyttää sellainen jäsen, joka ei ole maksanut kyseisen vuoden erääntynyttä jäsenmaksua kokonaisuudessaan.

Yhdistyksen kokouksissa päätökseksi tulee kokouskutsussa mainittu asia, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä muuta määrätä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Henkilövaaleissa, kun on valittavana useampi henkilö, vaalit toimitetaan suljetuin lipuin ja valituksi tulevat eniten ääniä saaneet henkilöt. Tasatulos vaalissa ratkaistaan arvalla.

Kun valittavana on yksi henkilö, vaali toimitetaan suljetuin lipuin enemmistövaalina, siten, että valittavaksi tulevan on saatava yli puolet annetuista äänistä. Tarvittaessa käydään toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä, joista eniten ääniä saanut valitaan. Tasatulos vaalissa ratkaistaan arvalla.

Vuosikokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat allekirjoittavat.

 

7 § Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  3. kahden pöytäkirjantarkastajan valinta, jotka tarvittaessa ovat myös ääntenlaskijoina
  4. Kokouksen osanottajien toteaminen
  5. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  6. esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
  7. esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja toimintakertomus sekä toiminnantarkastajan tilinpäätöksestä antama lausunto.
  8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
  9. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille
  10. vahvistetaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma
  11. päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus
  12. päätetään hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkiot
  13. vahvistetaan hallituksen jäsenten määrä (3-10)
  14. valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen varsinaiset jäsenet, mikäli heidän toimikautensa on päättymässä
  15. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
  16. muut asiat
  17. kokouksen päättäminen

8 § Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on 01.01-31.12.

Tilinpäätös on laadittava viimeistään helmikuun loppuun mennessä ja esitettävä toiminnantarkastajalle hyvissä ajoin ennen vuosikokousta.

 

9 § Hallinto
Toimeenpanevana elimenä yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, jonka toimikausi alkaa vuosikokouksen päätyttyä. Hallitus asettaa tarvittaessa avuksi työryhmiä. Yhdistystä edustaa hallituksen määrittelemällä tavalla yhdistyksen puheenjohtaja tai muu taho.

Yhdistyksen hallituksen muodostavat vuosikokouksessa kahden (2) vuoden toimikaudeksi valitut puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja vuosikokouksessa kahden (2) vuoden toimikaudeksi valitut 3-10 hallituksen jäsentä.

Hallitus valitsee vuosittain varapuheenjohtajan keskuudestaan.

Puheenjohtaja voidaan valita tehtävään enintään kolmeksi (3) peräkkäiseksi täydeksi toimikaudeksi. Jos hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen jäsen ennen toimikauden päättymistä eroaa, hänen tilalleen valitaan yhdistyksen seuraavassa kokouksessa henkilö vain siksi ajaksi, jonka eronneella olisi ollut vielä toimikautta jäljellä. 

 

10 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä.

 

11 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tulee;

  1. edustaa yhdistystä
  2. hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyslain, näiden sääntöjen, hyvän hallinnon ja vuosikokouksen päätösten mukaisesti
  3. käsitellä jäsenhakemukset
  4. kutsua jäsenet yhdistyksen kokouksiin, valmistella niissä esiin tulevat asiat ja toimeenpanna kokousten tekemät päätökset
  5. huolehtia yhdistyksen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
  6. antaa yhdistyksen puolesta lausuntoja tavarantarkastusta, hyvää tarkastustapaa sekä tavarantarkastuksen laatua koskevissa kysymyksissä
  7. valmistella yhdistyksen kokouksissa hyväksyttäviksi tavarantarkastusta koskevia suosituksia ja hyvää tavarantarkastustapaa koskevia lausuntoja
  8. edistää jäsenkunnan ammattitaitoa ja koulutusta
  9. ottaa tarvitsemiaan toimihenkilöitä ja vahvistaa heidän palkkauksensa

Tarkoitusta toteuttaessaan hallitus voi asettaa avukseen työryhmiä.

 

12 § Hallituksen kokous
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä.

Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan, kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat ja joka tarkastetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

 

13 § Sääntöjen muuttaminen
Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa, jos sääntömuutosta on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä, ellei yhdistyslain säännöksistä muuta johdu.

 

14 § Yhdistyksen purkaminen
Jos yhdistys puretaan, päättää viimeinen vuosikokous, kuinka yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen.

 

15 § Muut säännökset
Muissa asioissa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.